Jdi na obsah Jdi na menu
 


www.trebenickemlyny-2.estranky.cz/clanky/anketaObrazekVOLBY 2010

 

Zde můžete diskutovat o všem, co se týká voleb do zastupitelstva města Třebenice.

K této rubrice je připojena fotogalerie: očima satirika

 

 

Přehled témat:

 

1)  Předvolební zamyšlení
2)  Třebenická totalita aneb Co by po volbách už nemělo pokračovat
3)  Jak volit?
4)  Představení kandidátů SNK- Za nové Třebenicko
5)  Regulérnost voleb v Třebenicích opět ohrožena
6)  Starého psa novým kouskům nenaučíš
 
 

(1)

Předvolební zamyšlení

Blíží se volby a to nejen ty do senátu, ale i volby komunální, ve kterých se bude volit obecní zastupitelstvo. Volby na všech stupních byly donedávna doprovázeny ne příliš velkým zájmem voličů. Důvod byl zřejmý. Volily se především strany a to další už zařídily stranické sekretariáty. Tím se do vedoucích pozic znovu a znovu dostávali lidé, kteří se v minulosti příliš neosvědčili, ale dovedli se postarat o stranickou pokladnu a tajná konta. Obdobné to bylo i ve městech a na vesnicích, kde když se ta „správná“ parta obklopila lesem zvednutých rukou hloupých a zkorumpovaných zastupitelů, mohla si s městem dělat cokoliv.

Při volbách do poslanecké sněmovny se však ukázalo, že občané mohou tou stranickou smetánkou, jak se patří zamíchat. A také zamíchali. A najednou se argumenty z úst nejvyšších politiků zdají být srozumitelnější a logičtější, i když budou třeba i drastičtější. Jaký to rozdíl oproti Julínkovi, který nebyl schopen účel zdravotnických poplatků vysvětlit ani před ústavním soudem.

Také na komunální úrovni mají občané možnost důrazněji ovlivnit výsledek voleb a zbavit se zdiskreditovaných zastupitelů „z povolání“. Od občanů to vyžaduje, aby se především zbavili své občanské lhostejnosti, přišli k volbám, také aktivně označovali svoje kandidáty a volili tak osobnosti a nikoliv kandidátská uskupení.

Všichni, kdo se chystají nějakým způsobem podporovat nebo dokonce volit současnou radniční garnituru nebo její béčko by si měli uvědomit, že budou podporovat nebo dokonce volit nepořádky, trvající už dvě volební období. Budou volit špatné hospodaření, špatné účetnictví a nefungující kontrolu, která umožnila dokonce postupné rozkrádání města. Budou volit utajenou kabinetní politiku úzké skupiny lidí, která se neohlíží na přání a požadavky občanů, nepodává jim vyčerpávající informace o své činnosti a o hospodaření s městským majetkem a financemi. Budou volit představitele, kteří svým občanům prokazatelně lžou a klamou je tak, jak je to pro ně výhodné. Takoví „zastupitelé“ si zaslouží pouze opovržení a rychlé zapomenutí. Celostátní trend je, až na výjimky, výměna starých, okoukaných a zkorumpovaných politiků za nové. To umožňuje doufat, že se změní i chování zastupitelských sborů. Jestli se povede ona neustále proklamovaná všeobecná transparentnost, nebudou si moci přikrádat do vlastní kapsy ani ti staří zastupitelští matadoři. Umožní to větší kontrolu nad hospodařením celostátním a návazně i komunálním.

ing. Augustin Prouza

 

(2)

Třebenická totalita

aneb co by po volbách už nemělo pokračovat

 

Dne 28. června 2010 proběhlo veřejné zasedání zastupitelů města, týkající se mj. i jednoho z nejdůležitějších dokumentů – závěrečného účtu města.

Protože mám již delší dobu pochybnosti o správném a účelném hospodaření města, chtěl jsem nahlédnout do některých faktur, zaplacených v minulém roce. Vím, že mi to umožňuje zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Pan starosta mojí žádost odmítl s tím, že nemohu do faktur nahlédnout, protože jsou tam údaje, které nemohu vidět a že to navíc zakazuje zákon o účetnictví. Svoje tvrzení podpořil i prohlášením, že tuto věc konzultoval s kontrolními orgány Ústeckého kraje a které mu tuto skutečnost potvrdily.

Požádal jsem proto o vyjádření vedoucí kontrolní skupiny, která mne informovala, že dotaz zněl tak, jestli je možné odnášet faktury mimo úřad. Na to zcela samozřejmě odpověděla, že ne. I její nadřízená, vedoucí oddělení přezkumu hospodaření obcí, potvrdila, že se jednalo o dotaz na vynášení faktur z úřadu. I ona potvrzuje, stejně jako stanovisko ODK MV ČR, že občan má právo do faktur nahlédnout, pořídit si výpis i kopie.


Pan starosta tedy argumentuje odpovědí na zcela jiný dotaz – a není to poprvé. Za omyl to také nelze pokládat, protože jsem mu několikrát zopakoval, že nic odnášet nehodlám. Pan starosta se jednoznačně bojí ukázat občanovi, ale i zastupiteli, vedoucímu kontrolní skupiny (p. Preisovi) doklady, vypovídající o hospodaření města.


Je si zřejmě vědom toho, že by se mohlo najít něco, co by mu bylo třeba nepříjemné. Dokládá to případ, na který upozornila kontrola, že bylo neoprávněně vyplaceno ošatné v částce 4000 korun paní místostarostce. Stačil na to starostův podpis. A takový podpis může dát na cokoliv. Stačí jen, aby bylo zajištěno, že se k těmto fakturám nedostanou „nepovolané“ osoby. A o to se právě pan starosta zuby- nehty snaží.


Dalším důkazem totalitního jednání pana starosty Vobořila je fakt, že dvakrát nedoručil v materiálech na jednání zastupitelů otevřený dopis, který jim byl adresován, a to i přesto, že to slíbil. Tento dopis se nejprve (před rokem) „ztratil“, a nyní pan starosta argumentoval tím, že mi již bylo odpovězeno a proto doručení dopisu nebylo zapotřebí.


Z toho je zřejmé, že pan starosta si osobuje právo rozhodovat o tom, co zastupitelé smějí nebo nesmějí číst. Pan starosta tedy provádí cenzuru. Tento dopis byl právě o nedostatečné kontrole a o podivném hospodaření s prostředky města. Text dopisu je uveřejněn na webových stránkách Třebenické mlýny – Veřejná správa 5.


Kromě toho pan starosta neřeší řádně ani stížnosti jak mu to ukládá zákon, protože by musel připustit vlastní pochybení. O vyřizování stížností toho moc neví ani paní místostarostka Martina Patrovská, která mne jako občana upozorňovala, že stížnost musí mít určité náležitosti, a přitom ji není známo, že stížnost, pokud je podána písemně, s občanem sepisuje úředník radnice a že způsob podání stížnosti nemá žádný vliv na její vyřízení.


Paní místostarostka bohužel nezná ani znění „Pravidel pro vyřizování stížností, podání...“, které dokonce spolupodepsala. Oba dva zcela ignorovali skutečnost, že na stížnost musí MěÚ odpovědět písemně a nestačí tedy jen jakési povšechné „okecání“ stížnosti na veřejném zasedání. To všechno je umocněno skutečností, že z webových stránek města mizí informace o hospodaření a řízení města.


Nabízí se tedy kardinální otázka – co nutí dva nejvyšší představitele města ke lžím, podvodům a ukrývání informací před občany? Jsou současní zastupitelé lidé na svém místě, když jim to trpí a ještě je v tom podporují?

Ing. Augustin Prouza

 

(3)

Jak volit?

Hlas osobnosti nebo partaji? Je to jedno...

Při volbách do obecních zastupitelstev disponuje volič tolika hlasy, kolik se volí zastupitelů. A má tři možnosti, jak své hlasy rozdělit.

Buď docela prostě zaškrtne stranu a všechny své hlasy dá jen jí. Nebo své hlasy přidělí a napříč stranami svým favoritům - tady si musí dát pozor, aby přidělil přesně tolik hlasů, kolik je členů zastupitelstva.

Anebo obě možnosti zkombinuje: zaškrtne několik svých favoritů a pak stranu - té tak přidělí zbylé hlasy, které nedal přímo osobnostem.
 

"Volič může snadno nabýt mylného dojmu, že dává hlas jen vybraným osobnostem a hodně voličů si to skutečně myslí," upozorňuje politolog. Ve skutečnosti dává volič vždy nejdřív hlas dané straně, jejíhož kandidáta zaškrtl, teprve následně přímo jemu hlas preferenční.

více na:


http://aktualne.centrum.cz/domaci/politika/clanek.phtml?id=675777

 

 

 

 

(4)

Představení kandidátů SNK- Za nové Třebenicko

 

www.zanovetrebenicko.webnode.cz

 

 

 

(5)

Regulérnost voleb v Třebenicích opět ohrožena.

(převzato z webových stránek Třebeničan)
 

Na Třebeničanu jsem 6.9.2010 uveřejnil článek pod názvem „Budou volby 2010 do zastupitelstva města regulérní?“ Dnes je 9.10. 2010 a musím konstatovat, že nebudou.Od počátku provází přípravu voleb řada pochybení a dovolím si tvrdit i porušení Volebního zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstva obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Nebudu zde opakovaně popisovat důvěryhodnost některých zapisovatelů, vzájemné vztahy mezi kandidáty na kandidátce č.1 a č.2 a ve volebních komisích, to sice neodporuje zákonu, ale etické to také není. Především jde o porušení zákona, která mohou vést ke zrušení voleb nebo jejich neplatnosti.

 1) 8. 7. 2010 město Třebenice zveřejnilo dokument Oznámení – stanovený počet podpisů. V dokumentu je uveden počet potřebných podpisů pro zaregistrování kandidátů takto:

 

 

Pro nezávislé kandidáty 70 podpisů.

 

Pro sdružení nezávislých kandidátů 122 podpisů.

 

 

23. 7. 2010 město zveřejňuje další dokument, který je antidatován na 7. 7. 2010.

 

V dokumentu je uveden počet potřebných podpisů pro zaregistrování kandidátů takto:

 

 

Pro nezávislé kandidáty 75 podpisů.

 

Pro sdružení nezávislých kandidátů 132 podpisů.

 

 Pochybení a důsledek v počtu podpisů mohl vést k odmítnutí nebo neplatnému zaregistrování kandidátů.

 

(Podrobněji v článku Neschopnost pokračuje.)

 

2) V rozhodnutí o registraci Sdružení kandidátů a politických stran bylo postupováno následovně:

 

 
Dne 5. 8. 2010 v 8,45 hod. je zaregistrována pod č.j. 481 2010-2 volební strana s názvem SNK – Sdružení aktivních kandidátů. (Lídr M. Patrovská)

 

 

Dne 9. 8. 2010 v 15,15 hod. je zaregistrována pod č.j. 489 2010-2 volební strana s názvem SNK – Za nové Třebenicko. ( Lídr V. Klupáková)

 

 Dne 10. 8. 2010 ve 12,50 hod je zaregistrována pod č.j. 491 2010-2 volební strana s názvem Sdružení nezávislých kandidátů – Třebenicko. (Lídr V. Vobořil)

  

3) Dne 1.9. 2010 jmenoval starosta města zapisovatele volebních komisí. Zcela jistě mu bylo známo, že se jedná minimálně v jednom případě o kontroverzní osobu a v téže volební komisi byl jako člen určen další rodinný příslušník.

4) Neznám termín a průběh losování čísel volebních stran. Zde údajně došlo k porušení zákona o volbách tím, že volební strana č. 3 nebyla písemně (průkazně) vyrozuměna o průběhu losování a stanovení čísla a její zmocněnec nebyl přítomen ani informován.

 

5) Dne 7. 10. 2010 byly do domácností doručeny volební lístky. Zde došlo k několika závažným porušením zákona o volbách:

a) V odstavci 3 § 25 zákona o volbách je stanoveno, že: Kandidáti každé volební strany jsou uvedeni na společném hlasovacím lístku v pořadí určeném volební stranou , a to v samostatných zarámovaných sloupcích. Sloupce jsou umístěny vedle sebe;... Každý sloupec je nadepsán názvem a vylosovaným číslem volební strany... Správnost údajů o volební straně a jejich kandidátech na hlasovacím lístku má právo zmocněnec volební strany, o nezávislém kandidátovi tento kandidát, ověřit před jeho vytištěním, pokud toto právo využije do 2 pracovních dnů po výzvě registračního úřadu.

 

 Pochybení a důsledek v tomto případě je ještě závažnější. Registrační úřad nepředložil k ověření zmocněnci za volební stranu č. 3 volební lístky, jak ukládá volební zákon v odst. 3 § 25.

Volební lístek nesplňuje podmínky stanovené v § 25. Na volebním lístku je volební strana SNK – Za nové Třebenicko uvedena na druhé straně volebního lístku. Název strany není úplný a totožný s názvem na registračním rozhodnutí. Kandidátka volební strany č. 3 je natištěna menším písmem a celkově proti volebním stranám č. 1. a 2.na první straně volebního lístku je sloupec výrazně menší. Podle zákona o volbách odst. 4 § 25 musí být použito stejných druhů a velikosti písma.

 b) Volební lístky byly rozneseny unáhleně, bez kontroly po jejich vytištění. Tato chyba jde opět na vrub zdejšího městského úřadu. Starosta ještě 7. 10. na veřejném zasedání tvrdil, že zadání a tisk nemohl on a MěÚ ovlivnit, protože za tisk zodpovídá statistický úřad. Podle písmena d) § 13 zákona o volbách zajišťuje tisk hlasovacích lístků obecní úřad kde jsou zřízeny alespoň 2 odbory. Podle písmena c) § 15 zákona o volbách zajišťuje distribuci hlasovacích lístků voličům starosta. MěÚ Třebenice má podle zveřejněné organizační struktury 3 odbory. Starosta vědomě zastupitele, kandidáty do voleb a občany opakovaně klamal, nebo nezná základní povinnosti úřadu, který řídí.

 

Zda se jedná o promyšlený záměr, od počátku dezorientovat volební stranu, která nemá na městském úřadu žádný placený a rozhodovací post, nebo jde o trvalý doklad o neschopnosti a lajdáckosti úředníků a jejich nadřízených, můžeme jenom spekulovat. Faktem zůstává, že těchto pochybení je v poslední době podezřele mnoho a vždy směřují k zatajení informací, ať se jedná o veřejné zasedání, čerpání finančních prostředků, hospodaření – účetnictví, odstranění nedostatků, zjištěných státními orgány při kontrolách nebo poškození opozičních zastupitelů a volební strany č.3.

Pozorný a nezaujatý občan si jistě povšimne, že žádný nový kandidát ze stran č.1 a 2, tedy pana Vobořila a paní Petrovské, nenašel nikdy žádné pochybení na práci současného vedení města a většinového uskupení současných zastupitelů. Rozdělení většinového uskupení do dvou volebních stran, doplněné o rodinné příslušníky a nemnoho nových tváří, které mají s připojením se do řad současných morálně pokleslých struktur jasný profit, je jenom dokladem o nepoctivosti vůči občanům a voličům.

 Trochu potěšující je skutečnost, že někteří současní zastupitelé z většinové části zastupitelstva poznali nepoctivé jednání a v průběhu volebního období se s tímto rozloučili, nebo již nekandidují. Ti ostatní, co se naopak připojili a o jejichž slušnosti nechci pochybovat, propůjčují svoje dobré jméno nepoctivosti. Mají ještě poslední možnost do 48 hodin před zahájením voleb využít § 24 zákona o volbách a vzdát se kandidatury a zachovat si čistý štít.

Již dnes je jisté, že regulérnost voleb do zastupitelstva obce 15. a 16. října je vážně porušena a stejné a spravedlivé podmínky pro všechny volební strany nejsou zajištěny.

                                                                                                                                F. Immer

(6)

Starého psa novým kouskům nenaučíš, říká jedno známé přísloví. Takže je více než pravděpodobné, že p. Vobořil zůstane i nadále arogantním lhářem a ani p. Ludwig zřejmě neodhodí  svůj arogantní přístup k občanům. Určitou nadějí mohou být pánové Káninský a Kapr, kteří by měli mít dostatečný přehled o tom, co je morální a co je nemorální. Pan Čepelák také není nepopsaná kniha, ale při dobrém vedení a za podmínky, že bude znát alespoň ty nejzákladnější zákony, by mohl  být i on určitým přínosem. Ovšem, pokud už není příliš „zaháčkovaný“. Při určitém zjednodušení  by se mohlo říci, že se nám tady promítá celková situace v ČR. Zprofanovaná ODS (2) se snaží zachránit, co se dá a proto si postaví i svoje „béčko“ (1), kde se kromě „Kalousků a Trautenberků“ objevují i nové tváře, na které občané spoléhají a které slíbily nový vítr v Třebenicích.  A potom třetí partner(3). Váhám, jestli  je přirovnat k ČSSD nebo k VV (myšleno k jejich počátečním slibům). Pevně doufám, že „trojka“ od svých slibů neustoupí, jako to udělaly VV, protože potom by dopadla stejně, jako nyní VV, ne-li hůře, protože zde jsme všichni na jednom malém dvorku.

 ing. Augustin Prouza

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Lídě a Xeně

(Třebeničák, 12. 11. 2010 9:23)

Gratuluju vám k vzájemnému seznámení a přeji vám hodně vzájemného pochopení a tolerance, zvláště teď před Vánocemi. Pokoj lidem dobré vůle.

Xeně

(Lída, 11. 11. 2010 21:23)

Jen by mě zajímalo, jestli se vůbec známe. Třeba bysme koukaly obě :-)

lídě

(xena, 11. 11. 2010 6:28)

Já vím,že bez práce nejsou koláče.Ale děkuji za radu,ani nevím,co bych si bez tebe počala.A odměny byly a pěkné.

Xeně

(Lída, 10. 11. 2010 20:12)

Tak to buď ráda, že nejsem tvůj zaměstnavatel. Jen pilně pracuj, ať máš nějaké odměny.

Lídě

(xena, 8. 11. 2010 6:24)

Samozřejmě,že podle sebe soudím tebe.I moje mlýny melou.A potkat někoho v Třebe není zas tak vyjímečná událost...A za jakou práci jsem hodnocena,to přenechám zaměstnavateli,a tím rozhodně ty, Lído, nejsi.

Pařez pařezem, vůl volem

(Mgr. Dalibor Preis, 7. 11. 2010 9:43)

Kladu si otázku, kolik veřejných činitelů a ostaních jich asi bylo odsouzeno v době bolševismu za činy dle mezinárodního práva proti lidskosti. A kolik po této době. Činy, které dle tohoto práva nejsou promlčeny. To asi nebylo tak hrozné, řekl bych, že se asi o těchto dějinách lže. Vždyť to byla svobodná volba. A dodnes mají vyvolení tuto dobu v Třebenicích za vzor. Každý své předky a autority uznává po svém. Někdo je má za mírumilovné či vrahy, kulaky či sedláky, bolševiky, komunisty či vlastence. Zřejmě Dařbuján, Pandrhola a moribundus.

Xeně (4.11. 14.08)

(Lída, 6. 11. 2010 15:08)

Xeno, tvůj akční rádius po Třebenicích je neuvěřitelný - zmákneš Paříkovo náměstí (kdo, kdy chodí za Álou) a i Masarykovu ulici (sleduješě kdo jde k Mlenským) aj. a přitom pracuješ, máš strach o místo.... No to bys měla, protože vzhledem k aktivitám na TM a Třebeničanovi nemůžeš odvádět kvalitní práci. Zaměstnavatel by si tě mel víc ohlídat :-) A že Boží mlýny melou, to bereš i podle sebe?

Haně

(Lenka, 4. 11. 2010 18:13)

No já žasnu a nestačím se divit. Ála se najednou neumí obhájit sama a potřebuje svojí dvorní dámu Hanu, aby za ní orodovala. Kolik se ještě takových patolízalek najde? Ála přece není negramotná jako její Vašík a snad se umí ozvat sama. Dokladem toho je, že umí napsat DOPIS, kterým se opravdu velmi proslavila a hlavně odkopala.

Haně

(xena, 4. 11. 2010 14:08)

To je lež jako věž,že Ála do ničeho nezasahuje.Ve středu navečer se hrnula k Mlenským na nějakou schůzku městské komise pro Třebenické ženy nebo za kulturou? A že když někdo něco potřebuje na městě,jde se za ní a ona řekne,neboj,já to u Vaška zařídím? A že se svým konvojem prdelolezkyň rozeštvává svými kecy Třebenice je taky pravda.Víte,ono se to každému jednou vrátí a je tam něco o Božích mlýnech, tak se nedivte,že jí to někteří začínají vracet a dobře jí tak.Stejně po ní, až nebude Váša v radě, ani pes neštěkne a ty prdelolezkyně jí budou jen pomlouvat.Budou totiž jednat jako ona.

To Cocot

(apro, 3. 11. 2010 21:23)

Milý Cocote, líbí se mi Váš přístup k diskuzi. Kdyby takto rozumně chtěli diskutovat třebeničtí radní, bylo by vše v nejlepším pořádku. Abych Vám přiblížil porušování zákonů, zůstanu u silničního zákona, který je nám oběma asi nejbližší. Když porušíte tento zákon tím, že špatně zaparkujete , jistě k soudu nepůjdete. Nepůjdete k soudu ani když vjedete do jednosměrky. Nepůjdete k soudu ani když způsobíte dopravní nehodu, pokud nebude zraněn nebo usmrcen člověk. Jsou případy, kdy Vám policajt pouze domluví. Takže když například starosta není usvědčen z příjímání úplatků, defraudace, vydírání nebo něčeho podobného, žádný soud mu nehrozí. Pokud je tak šikovný, že si zakázky, ze kterých získá tzv. „vatu“ nechá odsouhlasit zastupitelstvem, je v podstatě beztrestný. Potom ovšem je na zastupitelstvu, aby si své rozhodnutí obhájilo, protože je spousta případů, že to odnesli právě zastupitelé, protože rozhodli protiprávně. O tom, že zde v osmi případech byl porušen zákon a že to konstatoval kontrolní orgán MV ČR jsem Vám přece už psal. Mám se opakovat?

To Apro

(DJ Cocot, 3. 11. 2010 20:48)

Z mého pohledu to je opravdu přehnané, domnívat se, že voliči byli zmatení z názvů kandidátek. Jednak si myslím, že lidé vybírají podle jména lidí a ne podle jména kandidátek.
Každé porušení zákonů (jak zde píšete) mám být potrestáno. Uveďte mi prosím příklad, kdy byl někdo uznán vinným z trestného činu nebo že udělal přestupek (nejsem právník). Pokud tomu tak není, tak nemá smysl psát o tom, že někdo porušil zákon. To může být pouze váš výklad.

Haně

(Radka, 3. 11. 2010 16:44)

Copak, Ále se nelíbí, že se o ní povídá? A to, že sama roznáší drby je v pořádku? Tady se to alespoň dozví a může se ozvat. Ale co ti pomlouvaní po městě? Jak ti se mohou bránit? Na kandidátce sice nebyla, ale že nikoho neovlivňuje není pravda. Všichni vědí, že ovlivňuje přes Václava a Třebenické ženy celé Třebenice. Je to nebezpečná šedá Eminence v pozadí. Možná by bylo lepší, kdyby v nějaké komisi byla, aby se mohla realizovat regulérně.

To Cocot

(apro, 3. 11. 2010 9:53)

Všechny ty fígle, co se uskutečnily okolo voleb, byly popsány zde i jinde. Nebudu je tedy znovu opakovat, jen mi tedy napište, jak se díváte na to, že si starosta, když už ZNAL názvy obou konkurenčních kandidátek, tu svoji také pojmenoval Třebenicko. Není to tak trochu pokus o zmatení voličů? Kdysi jsem viděl v televizi pořad o sporu řetězce McDonald s nějakou konkurencí, která si svoje logo nechala udělat velmi podobné tomu McDonaldovskému. Samozřejmě že spor prohráli, právě kvůli podobnosti. Proto si i já myslím, že tu jisté pokusy byly. A jak se Vám tedy líbí pokračující porušování zákonů? Když jsem Vám odpovídal na dotaz, kdo byl za porušení zákona odsouzen, zapomněl jsem Vás upozornit, že ne každé porušení je trestným činem. Také nechodíme za každé porušení silničního zákona k soudu.Takže to, že zatím nebyl nikdo odsouzen, o ničem moc nevypovídá.

Radce

(Hana, 3. 11. 2010 9:27)

Milá Radko, nechte prosím už tu Álu na pokoji, už jste s tím trapná, i ostatní. Ála nebyla na žádné kandidátce,nikoho neovlivňuje,nechce být ani v žádném výboru či komisi,tak už toho proboha nechte.A kandidátky č. 1 a 2 určitě vznikly bez Ály, to také nemějte obavy.

Po volbách

(DJ Cocot, 3. 11. 2010 0:46)

Tak zcela upřímně si myslím, že paní Klupáková určitě jednání s ostatními stranami zahájila. V tom ji přece nikdo nemůže bránit. Samozřejmě, že uznávám vítězství kandidátky č.3. V tom se shodneme. Ale to co tady stále tvrdím je, že vládnout může pouze většina a to vypadá na spojení kandidátek č.1 a 2. A zcela upřímně, nemám rád, kduž se z voličů dělají hlupáci. Jednou svobodně rozhodli, že vítězem je sice kandidátka č.3, ale zároveň věděli, že se spojí po volbách kandidátky zbylé. A tato "koalice" má většinu. Je potřeba se s tím smířit a respektovat výsledek voleb. Pokud by si lidé přáli změnu, jak vy píšete, tak dostane "opoziční" kandidátka 50 a více procent.
Moc se mi nelíbí, že jsou zde voliči, kteří volili kandidáty 1 a 2, označováni za "oblbnuté" a případnou koalici 1 a 2 za "proti vůli občanů". Volby jsou zde demokratickou soutěží různých názorů a je potřeba je akceptovat. Vůle občanů je vetšina spojením kandidátek 1 a 2.
Výsledek voleb je tedy celkem jasný a vůle svobodných občanů byla vyjádřena. Nemusí se to líbit všem, ale to je prostě demokracie. Nejsem tady obhájce vládnoucích nebo opozičních stran, jenom bez emocí se snažím komentovat.

po volbách

(Radka, 2. 11. 2010 21:24)

To je svatá pravda. Kdyby třebeničtí dinosauři měli jen jednu kandidátku jako minule, tak by to projeli na celé čáře. A protože si toho byli vědomi (díky Ále), hledali možnost, jak voliče oblbnout s dvěma kandidátkami. Je to až nechutné, co jsou někteří lidé schopni udělat pro svůj prospěch. To teď právě předvádí Martina. Je to hnusné. Ála tomu říká hrabat pod sebe a považuje to za normální. Tak si myslím, že ti z „trojky“ by se do toho měli vložit „ s plným nasazením“.

po volbách

(apro, 2. 11. 2010 18:44)

Cocote, děkuji za korekci. Rád s Vámi souhlasím. Právě proto jsem si myslel, že paní Klupáková měla mít tu možnost zahájit jednání, při kterém by se ukázalo, jestli je schopna se s někým domluvit nebo ne. Samozřejmě, že by to asi bylo obtížné, protože dvojkandidátka Patrovská –Vobořil vznikla právě s tímto cílem, aby to obtížné bylo. Jestliže tedy přiznáváte prvenství pí. Patrovské a tedy právo na post starosty, měl byste přiznat i prvenství pí. Klupákové a právo vést jednání. Vytvoření dvojkandidátky po vzoru ODS a TOP 09 svědčí o tom, že si jistá skupina lidí udělala z voleb poker s cílem, získat opět moc i proti vůli občanů, kteří si přejí změnu. Kdyby stejně rafinovaně postupovala i druhá strana, měli byste tady ne jednu, ale dvě kandidátky s počtem hlasů přes 4000. A to hlavně proto, že lidé mají té arogance a těch lží a podvodů už dost a přejí si změnu. Já skutečně nechápu, co Vám líbí na tom, že porušování zákonů nadále pokračuje – viz Třebeničan.

Po volbách

(DJ Cocot, 2. 11. 2010 13:40)

Apro, jedna malá korekce, zastupitelstvo nikdo nesestavuje, to je dáno výsledkem voleb. Zřejmě jste měl na mysli radu města. Každopádně i já se budu opakovat, důležité není to kdo vyhrál, ale kdo se s kým dohodne a dá dohromadu většinu. A to nutně nemusí být vítěz voleb, viz. příklady z jiných měst.

po volbách

(apro, 2. 11. 2010 9:06)

Cocote, myslím, že Vaše logika trochu pokulhává. To, jak je sestavena kandidátka je přece pro voliče dostatečnou informací, co si kandidující přejí. Rozhodující je ale slovo (popřípadě kroužek nebo křížek) voličů. Právě to paní Patrovská zcela opomenula a tak dala velmi zřetelně najevo, že ona voliče až tak moc nepotřebuje, protože všechno už je rozhodnuto. Je pravda, že dostala nejvíc hlasů. Je ale také pravda, že nejvíce hlasů získalo uskupení ZA NOVÉ TŘEBENICKO. Podle Vaší logiky práva prvního (s tím souhlasím) by měla zastupitelstvo sestavovat právě paní Klupáková, jako lídr této kandidátky. Nebo tady už prvenství neplatí? Z tohoto důvodu trvám na tom, co jsem napsal a naprosto souhlasím s Xenou. Nyní se opravdu ukáže, kde se ta morálka nachází.

DJ COCOT

(xena, 2. 11. 2010 8:12)

A tedy když to berete podle toho,kdo získalnejvíc hlasů,že má být starostou,tak další v pořadí je tuším Křivohlavý a po něm Klupáková.Tak co tam tedy dělá Hajná! Morálně a logicky by měla vítězná strana svolat jednání a dohodnout se na vedení a dalších funkcích,kde by měla mírnou většinu.Počet mandátů 5-5-5 toto ale bohužel,neumožňuje,takže morálka je zase v .....


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

následující »