Jdi na obsah Jdi na menu
 


Přehled témat:

31)  Růžový podzim - slovo starosty      
32)  Mimořádné zasedání
33)   Otevřený dopis "zastupiteli"
34)  Jak se vládne v Třebenicích?

(31)

            Růžový podzim  - slovo starosty

 

            Vážení spoluobčané, vážení čtenáři zpravodaje Český granát. Těmito slovy zahájil pan starosta výčet úspěchů letošního snažení pro blaho občanů města a jeho částí.

            S blížícími se volbami se probouzí ztracená iniciativa, oprašují se staré sliby i chyby a zahajuje se útok na občanskou „nevědomost a zapomnětlivost.“

            Všímavý občan však záhy zjistí, že co uvedený „úspěch“ to nedodělek nebo zbožné přání. Sundáme-li si růžové brýle, zjistíme, že oprava překopů není dokončena ještě ani v polovině října a že snaha města k několikaletým žádostem občanů na opravu v Tyršově  ulici spočívala v postoupení připomínek . Cituji z odpovědi p. starosty ze dne 20. 11. 2007   č.j. 646/2007 :

„b) Vaše připomínka č.2 (prašnost) a č.4 (úprava povrchu vozovky nad železničním přejezdem) byla postoupena SUS ÚK v Litoměřicích.

„c) Vaše připomínka č.3 (kanalizační poklopy) byla postoupena SčVaK v Litoměřicích, které provozují kanalizační síť.“

            Výsledek je přesně podle hesla MY jsme to zařídili a ten kdo na to upozornil, bude po zásluze potrestán. Při opravách v Tyršově ul. se pouze náhodou opomenula oprava nejvíce  propadlého kanalizačního poklopu před čp. 209 a 248.

            Oprava veřejného osvětlení a opakovaná devastace vozovky v Medvědicích byla popsána v článku Turecké hospodářství. Tento úspěch a um naší radnice a zejména strategie plánování je ukázkou, jak se nemá hospodařit s veřejnými prostředky.

            Zakoupení nové plynové pánve do školní jídelny bylo jistě potřebné, ale několikaleté dohadování celou zakázku nejen řádně prodražilo, ale  současně za období tápání byly zbytečně vynakládány finanční prostředky na projektovou dokumentaci, přípravné práce na jiná zařízení, která nebyla realizována a na provoz elektrické pánve a stoliček. O fiasku kolem konvektomatu od  r. 2006 bude lépe pomlčet.

            K  opravě morového sloupu si dovolím malou otázku. Proč a čí vinou došlo ke zkorodování „plůtku“ do té míry, že musí být zhotoven nový? Není to náhodou zanedbanou údržbou?

            Nejpozději do konce měsíce října bude v Třebenicích provedeno nové označení ulic ...“  Dnes je neděle 1. listopadu r.2009 a výsledek nula. 

            Pracovníci na veřejně prospěšných pracích dělají jistě záslužnou činnost. Lze to však říci o těch, kteří jejich práce řídí ?

            Celá ohradní zeď kolem hřbitova v Lipé byla opravena, včetně márnice, před cca 5 lety. Daleko horší je však stav celého hřbitova. Neudržovaná hrobová místa na celém prostoru, vyjma asi čtyř hrobů. Dílo zkázy je dokončováno necitlivými zásahy do stávajících náhrobních kamenů. Vrcholem uspokojení a vychloubačnosti je odstavec o získání dotace CzechPointu. Na základě „Výzvy“(od 1.12.2008 do 31.5.2009) mohly obecní úřady m.j. získat dotaci až 79 825,- Kč.  MěÚ Třebenice získal        58 300,- Kč. Vše je tedy relativní a zásluhu na rozšiřování CzechPointu, neboli Českém Podacím Ověřovacím Informačním Terminálu má náš úřad pramalé.

            Do dnešního dne nedokázal MěÚ využít k informaci občanů stávající internet a VISMO ( Veřejný Informační Systém Měst a Obcí). Zato dokázal zlikvidovat z intertnetu většinu dokumentů, týkajících se např. veřejných zasedání, rozpočtu města a jiné dokumenty, podléhající veřejné kontrole. Včetně těch, které zde byly umístěny ještě před řáděním, pardon, řízením současné rady obce a uskupení zastupitelů kolem p. starosty Vobořila. 

            Ten kdo má čisté svědomí, má zájem řídit město a spravovat městské peníze, tedy peníze všech občanů v jejich zájmu a v jejich prospěch, nemá potřebu tyto dokumenty utajovat. Stačí se podívat na internetové stránky města Lovosice a dalších obecních a městských úřadů, kde jsou zveřejněny zápisy a usnesení z veřejných zasedání, rady města, výborů a komisí, koncepce a programy, komunitní plány a mnoho dalších informací.  

            O vstřícnosti k občanům (termín, který tak ráda užívá pí místostarostka) nesvědčí slova pronášená do poloprázného sálu MěÚ „co nám neukládá zákon, to zveřejněno není, kdo má zájem ať si přijde na MěÚ“. To jsou slova představitelů města na připomínky občanů v Třebenicích.

            Snad se mi podařilo alespoň trochu vysvětlit,  že  „nespokojencům“ nejde o rýpání, ale o průhlednost hospodaření a pravdivé informace.

            Jedná-li někdo poctivě, nemá co skrývat a může své záměry a jejich výsledky zveřejnit. Samozřejmě je i cesta opačná. Z malých či žádných zásluh udělat velké a velké podvody a nepořádky za ně schovat. Obě cesty mají své zastánce a odpůrce. Bohužel ta druhá cesta je pohodlnější.

            Přiznám se, že jsem zastáncem plánování, ale nesmí být lakováno na růžovo. Na to dojel nejeden režim a systém a v nich se pohybující podvodníci a chytráci. Boží mlýny melou pomalu, ale jistě. Vše ukáže čas.

viz fotogalerie:

 www.trebenickemlyny-2.estranky.cz/fotoalbum/nezarazene

                                                                                                        F. Immer

(32)


MIMOŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ

Vážení spoluobčané,

někteří zastupitelé, kteří nezapomněli na svůj zastupitelský slib, se rozhodli svolat mimořádné zasedání zastupitelů s následujícími hlavními body programu:

1)       Projednání připomínek k závěrečnému účtu města za r. 2008

2)       Informace o výsledku vyšetřování zpronevěry finančních prostředků

3)       Projekt přestavby Muzea českého granátu, Paříkova a Havlíčkova náměstí

4)       Čerpání z fondů během volebního období

Mimořádné zasedání se koná  ve středu  9. 12. v 19,00 hod. na sále MěÚ. Jednání bude o tom, jak je plněna litera zákona, jak jsou plněny sliby vedení města a jaké jsou vztahy mezi vedením města, zastupiteli a občany. Pětice zastupitelů usoudila, že je nadále neúnosné jenom pouze sledovat, jak jsou neustále porušovány zákony a vršen jeden podvod na druhý. Je třeba přijít na kloub tomu, zda se jedná o záměr, či „pouze“ o nekompetentnost vedení města. Přijďte i vy se přesvědčit, kteří zastupitelé jsou pro dodržování zákonů a transparentnost při rozhodování o majetku města a kteří zastupitelé projevují jen malý zájem a jejich jedinou aktivitou je zvednutí ruky pro cokoliv, co vedení města navrhne, takže se do podvodu se závěrečným účtem namočili také. Přijďte se podívat, kdo vás zastupuje a koho budete případně volit v blížících se volbách.

                                                                                                                                                                                                            ing. Augustin Prouza

(33)

OTEVŘENÝ DOPIS „ZASTUPITELI“


  Božena   I m m e r o v á , Tyršova 209, 411 13  T ř e b e n i c e

 

 

Pan

Vítězslav   L u d w i g

člen Rady MěÚ Třebenice

 

Paříkovo náměstí 1

411 13   T ř e b e n i c e

                                                                                                                 

Třebenice  7. 1. 2010

 

Vážený pane,


     na veřejném zasedání zastupitelstva města jste mě oslovil s tím, že si nepřejete, abych Vám do Vaší poštovní schránky vhazovala připomínky a podněty k práci vedení města. Informoval jste přítomné, že takové téměř anonymy nečtete a házíte je rovnou do koše.    Tolik upřímnosti jsem od Vás opravdu neočekávala. Jste zřejmě první politik, který veřejně přiznal, že jej připomínky a problémy občanů nezajímají. A to v době, kdy se město Třebenice ještě ani nevzpamatovalo z téměř 3 milionové zpronevěry. Je na místě dodat, že i před zjištěním zpronevěry nedbalo vedení města na upozorňování občanů na nedostatky a pochybení v hospodaření města a také je, obrazně řečeno, házelo bez povšimnutí do koše.      Moje připomínky a upozornění nejsou nikdy anonymní. Obsahují celé jméno včetně adresy. Většinou je podávám prostřednictvím podatelny MěÚ, odkud se obvykle ke všem zastupitelům nedostanou. Z tohoto důvodu je občas vhazuji zastupitelům do jejich poštovních schránek.    Tyto připomínky a upozornění se vždy týkají negativních jevů, které různými způsoby obtěžují, omezují a často ohrožují nejen mne, ale i další občany města. Některé připomenu: Stání motorových vozidel na chodnících, kdy brání volnému pohybu chodců a ti je musejí obcházet vstupováním do vozovky a jízdy motorových vozidel po chodnících. Přístupová cesta na hřbitově v Dlažkovické ulici, která je v důsledku zanedbané údržby v dezolátním stavu. Označení ulic názvy, které mělo vedení města dle Zákona o obcích provést už před 9 lety.   Poslední sdělení, týkající se zejména   10  mil.  chyby  v rozpočtu  města  za  1.1/2  r. 2007,které bylo adresováno starostovi města, jsem dala na vědomí všem zastupitelům. Pro jistotu do jejich poštovních schránek.Na tuto chybu je vedení města upozorňováno od jejího vzniku a neustále ji popírá, přestože je prokazatelná. Že ji neodhalil audit ani finanční výbor, jak mi sdělil pan starosta, není nic  divného. Zmíněné orgány  neodhalily ani zpronevěru, která úspěšně probíhala na MěÚ několik let. Takové přinejmenším nepořádky, které odmítáte vzít na vědomí, napomáhají právě podvodům a vedou k milionovým zpronevěrám. Vy taková upozornění, dle Vašich slov, házíte do koše. A nejen to. Mlčíte k porušování zákonů, falšování veřejné listiny a k zatajování dokladů k dalším podezřelým finančním operacím, na které upozornil člen finančního výboru.

     Vážený pane, Vy nejste důvěryhodným zastupitelem. Můžete být bez obav, že bych se k Vám v budoucnu s nějakým problémem obrátila.

     Zároveň Vás informuji o tom, že s textem  tohoto podání seznámím veřejnost.

                                                                           Božena   I m m e r o v á    

 

***

(34)

 

                                     Jak se vládne v Třebenicích?

 

Původně jsem nazval článek Zastupitelská demokracie v Třebenicích. Ovšem, když jsem jej dopsal, zjistil jsem, že tento název by byl silně zavádějící, protože to, co se provozuje v Třebenicích je všechno jiné, než zastupitelská demokracie. V nejlepším případě snad karikatura zastupitelské demokracie. Přestože část zastupitelů i někteří občané upozorňují v průběhu celého volebního období na tento jev, nic podstatného se dokonce ani po několikerých kontrolách z Krajského úřadu i z MV ČR vlastně nezlepšilo. Dokonce se počet pochybení, porušování zákona i zjevných podvodů začal projevovat ve vyšší intenzitě.

O nefunkčnosti vlastní kontroly po celé volební období byla napsána řada článků  i v Třebenických mlýnech, část zastupitelů učinila řadu pokusů tento stav napravit, ale panu starostovi Vobořilovi se vždy podařilo s pomocí „svých věrných“ tyto pokusy paralyzovat a zachovat status quo. Kontrolovat se v Třebenicích prostě nesmí. Při posledním pokusu o řádnou kontrolu byly dokonce vedoucímu kontrolní skupiny odmítnuty finanční doklady, které k dokončení kontroly potřeboval. Paní místostarostka se na veřejných zasedáních změnila na časoměřičku. Místo, aby jí jako řídící schůze záleželo na řádném projednání přednesených podnětů a připomínek, sleduje bedlivě čas, aby někdo z těch „kritiků“ nemluvil déle než 3 minuty. Jako kdyby se nejednalo o zasedání pracovní. Této třebenické vládnoucí klice se podařilo odříznout občany od všech podstatných informací tím, že byly z webových stránek odstraněny všechny informace o jednání rady i veřejných zasedáních zastupitelstva. Občánku, přijď si to nastudovat na MěÚ – to je vzkaz mocných v Třebenicích. Že je porušován Zákon o obcích, který stanoví, že připomínky a podněty musí být řešeny neprodleně, nejpozději do 60, resp. 90 dnů, zastupitele nezajímá. Že ani za půl roku nebyla vyřešena stížnost občana na takovéto porušování zákona zastupitele nezajímá. Že se ztratil otevřený dopis zastupitelům, řádně podaný na podatelně MěÚ nikoho nezajímá. Že se zastupitel – předseda kontrolního výboru odmítl zabývat dopisem občana, nikoho nezajímá. Vrcholem všeho bylo ovšem prohlášení radního ing. Vítězslava Ludwiga, že dopisy občanů, které dostává do schránky, hází rovnou do koše. To je ovšem arogance toho nejhrubšího zrna. Vždyť i vrchnost před 200 lety četla ponížené supliky svých poddaných. Mají tito lidé ještě vůbec právo nazývat se zastupitelé? A jak je to s jejich ctí a svědomím? Což je skutečně možné zapomenout na slib zastupitele, skládaný po volbách do zastupitelstva, kde zastupitelé slibují: "Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce (města, městyse) a jejích (jeho) občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky."

A co ostatní zastupitelé? Když se opravdu o něco jedná, schovají hlavu pod stůl, jako žáčkové, kteří se bojí zkoušení, a mlčí jako zařezaní. Pan starosta potom prohlásí, že „zastupitelé necítí potřebu se k problému vyjadřovat“. Proč tam tedy jsou? Odpověď je nasnadě. Čekají trpělivě, až dá pan starosta pokyn k hlasování a potom snaživě zvednou ruce, i když byli po dobu celého jednání upozorňováni na řadu chyb a nedostatků, které materiál obsahuje. A když už se pan starosta a spol. přesvědčí o tom, že se skutečně hlasovalo špatně a zfalšují zápis, tito zastupitelé zase poslušně zvednou ruce i pro zfalšovaný zápis.

Skutečně nevím, jak tento stav nazvat.

Možná mi s tím někdo pomůže a napíše radu na www.trebenickemlyny-2.estranky.cz

.

 

ing. Augustin Prouza

 

 

 

         

 

                                                                       

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

BEST software for captcha breaking!

(Mashacoult, 13. 12. 2017 13:27)

Tato zpráva je zde zveřejněna pomocí programu XRumer + XEvil 4.0
XEvil 4.0 je revoluční aplikace, která může obejít téměř veškerou ochranu proti botnetu.
Captcha Rozpoznávání Google (ReCaptcha-1, ReCaptcha-2), Facebook, Yandex, VKontakte, Captcha Com a více než 8,4 milionu dalších typů!

Četl jste to - to znamená, že to funguje! ;)
Podrobnosti na oficiálních stránkách XEvil.Net, je bezplatná demo verze.

Poklona

(Lída, 24. 1. 2010 20:01)

Skládat poklony nemusíte, protože jste vedle jak ta jedle. Paní starostová rozhodně nejsem.

poklona

(Třebeničák, 24. 1. 2010 15:32)

Tak lvice Lída je sama paní starostová? Také jsem si to myslel, ale nebyl jsem si jistej. Tak jsem rád, že na to přišel ještě někdo jiný. Tím se také vysvětluje, proč starosta mlčí. On totiž udělá jen to, na co dostane rozkaz, nebo co je mu povoleno. Ono by nevadilo, že je internetový negramot, horší by bylo, kdyby něco nepatřičného napsal. Tak paní starostová, jen do toho. Když se rovnou podepíšete, bude to vypadat lépe. Fakt je, že Vy na těch seznamech nejste, takže by bylo lepší, abyste kandidovala Vy.

poklona

(Karel, 22. 1. 2010 17:49)

Lído, přestože jsi na druhém břehu, musím konstatovat, že bojuješ jako lvice. To si ten Tvůj snad ani nezaslouží. Správný chlap by neměl být zbabělý a měl by se obhájit sám. Kromě toho si může zažádat o lustraci a ve volbách ukázat občanům, že je bezúhonný.

Karel a jeho svazky II

(Lída, 22. 1. 2010 15:23)

Všichni se tu obouvají do starosty, jak spolupracoval, ale jelikož tam jako spolupracovník není, tak musíte vyhrabat někoho jiného z Třebenic. Vaší logiku nechápu a ani nechci chápat.

Karel a jeho svazky

(Lída, 22. 1. 2010 15:04)

Hledat umím, čísla taky znám. Ale bavit se spolu vážně nemusíme.

Komik Lída

(Karel, 21. 1. 2010 22:54)

Lída s Fandou, hádali se o čepice ...... tak se to nějak zpívalo.
Vy teď musíte soustředit veškerou svoji inteligenci na to, abyste pochopili, že se nejedná o všechny Šedivé, ale o Šedivého ve svazku 8871. Jestli to nenajdete, nemá cenu se s vámi bavit, protože jste stejní odborníci jako Václav. Čest práci.

Komik Karel

(Lída, 21. 1. 2010 21:55)

Karle, s krycím jménem Šedivý je tam asi 35 lidí a koho si tam máme najít?

Komik Fanda

(Karel, 20. 1. 2010 16:04)

Komiku Fando, tak si zatím jen tak pro začátek vyhledej, kdo figuruje ve svazku 8871 pod krycím jménem ŠEDIVÝ.

Chytrolín Karel

(Fanda, 20. 1. 2010 12:40)

Aha, já netušil, že kdo byl ve svazcích stb nesměl vykonávat žádnou důležitou funkci a měl asi kopat výkopy a být zalezlej doma a radši nikam nevycházet.

Komik Fanda

(Karel, 20. 1. 2010 11:02)

Fando, teď jsi uhodil hřebíček na hlavičku. Skutečně v tom seznamu je mnoho známých lidí. Je tam i ctihodný pan Jaro Křivohlavý. Toho komančové diskriminovali ve vzdělání i v cestování! Stejně jako soudruha Vobořila, který byl donucen dělat ředitele, jen aby se znemožnil. Z toho je vidět, jak ta STB byla rafinovaná. Musím tě tedy spolu se Švejkem pochválit: Pane wachmajstr, oni jsou hlava!!! On to vlastně není seznam konfidentů, ale seznam disidentů!!!

Komik (Karel)

(Fanda, 19. 1. 2010 14:58)

O tom, že spolupracoval s STB nikde nic není, koukal jsem se tam. Je tam napsáno, že o některé lidi se STB zajímala, spolupracovníci měli krycí jména..... Jen si Svazky prolistuj a uvidíš kolik známých tam bude napsaných a také nespolupracovali.

komik

(Karel, 19. 1. 2010 11:43)

Fando, když jsi tak chytrej, nezdá se ti strašně komické, že starostou v Třebenicích je nomenklaturní kádr a spolupracovník StB soudruh Vobořil? Mně se to zdá strašně komické, zvláště když se zúčastňuje vzpomínkových akcí na politické vězně nebo západní piloty. Kdo sháněl kompromitující materiály na tyto lidi? Právě StB, které on dobrovolně a věrně sloužil. Opravdu to je sranda k popukání.

Jak se vládne....(Fanda)

(apro, 19. 1. 2010 10:11)

Milá Fando,
já také nepředpokládám, že druhá strana bude reagovat, protože jedinou možnou reakcí by byla omluva, vysvětlení všech spáchaných podvodů a slib, že už se to nebude opakovat. To samozřejmě druhá strana neudělá. Co se týče prohlášení pana Ludwiga, odkazuji Vás na otevřený dopis paní Immerové, uveřejněný v rubrice Veřejná správa 7. Až si to přečtete a případně si nastudujete na MěÚ i zápis z tohoto zasedání (přestože jej nepovažuji za příliš důvěryhodný), byl bych vděčný za upozornění, co jsem kde převrátil. Co se týče VZ – někomu může připadat něco velice komické, někomu zase něco jiného příliš hloupé. To závisí na úhlu pohledu a inteligenci pozorovatele. Například zfalšování veřejné listiny (zápisu ze zasedání) – připadá Vám hloupé nebo komické? Nebo například, když pan Hofman přečetl rezignační dopis jednoho člena KV, kde bylo uvedeno, že dotyčný odchází z důvodu neschopnosti pana Hofmana a z toho vyplývající nefunkčnosti KV, načež pan Hofman vzápětí prohlásí, že on tedy bude předsedou dál a chce jen doplnit KV? Je to podle Vás komické nebo hloupé? A takto bychom mohli pokračovat dál – vždyť to koneckonců znáte, když na tyto estrády, nazývané veřejné zasedání zastupitelů, také, podle Vašeho vyjádření, chodíte.
A ještě něco. Opět se vyjadřujete k osobám a nikoliv k problémům. To ničemu neprospěje.

Jak se vládne v Třebenicích

(Fanda, 19. 1. 2010 8:43)

Tento příspěvek je jen názor jedné strany, druhá strana patrně reagovat nebude.
Pan Ludwig neřekl, že dopisy občanů hází do koše. Vy si vždy vytáhneto jen to, co se Vám hodí a ještě to převrátíte.
Na VZ jsem se byl podívat a vystupování "Vašeho stolu a čtyřlístku zastupitelů" bylo velice komické.

Otevřený dopis zastupiteli (Božena)

(Lída, 15. 1. 2010 21:58)

Paní Boženo, alespoň máte o jedno místečko na doručování pošty míň a tolik se po Třebenicích nenaběháte. A to že není pro Vás důvěryhodným zastupitelem, stačilo napsat jednou větou a ne slohovou prací. Ale vy píšete velice ráda, že?

Vyslyšená žádost

(Třebeničák II., 15. 1. 2010 12:30)

Zařaďte se do stáda a máte klid.

Slovo starosty 2

(Immer, 4. 1. 2010 12:00)

Před novým rokem jsme se od pana starosty dočkali silvestrovského ohňostroje a jedné silvestrovské taškařice, která nese název označníky ulic. Město má dvě nové ulice.Své ulice se dočkali starý pan Struha i pan Žlábek. Zná někdo tyto pány? Že neznáte, zeptejte se zadavetele této zakázky a toho, kdo takové akce platí z peněz občanů. Jak znám reakce radních a zastupitelů z klaky p. starosty bude špatný ten, kdo na to upozornil. Tak veselý nový rok. F. Immer

Slovo starosty

(F. Immer, 30. 11. 2009 11:36)

Jakou váhu a vypovídající vlastnost má slovo starosty zde na Mlýnech bylo napsáno již mnoho. Výše uvedený příspěvek mapuje pouze malý časový úsek. Přesto demonstruje praktiky geblsovské propagandy starosty a jeho ochotných pomahačů.Dnes je 30.11., proto připomínám i Vám občanům města
a čtenářům ČG slova " Nejpozději do konce měsíce října bude v Třebenicích provedeno nové označení ulic." Dne 1.11. jsem k výsledku připojil 0. Dnes ke slovu starosty připojuji další "OO"!