Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Přehled témat:

11) Zastupitelské drama
12) Veřejná omluva
13) Dobré jméno města
14) Čí jsou zastupitelé?
 11) Zastupitelské drama

 

V Třebenicích se 21. září po třech měsících opět konalo veřejné zasedání. Zasedání jako obvykle mělo spoustu bodů předem nepřipravených, zastupitelé dostali některé materiály těsně před zasedáním, takže se zasedání protáhlo na neuvěřitelných 5 hodin.  V úvodním bodě se měly znovu řešit některé body zápisu, kvůli kterým jeden z ověřovatelů odmítl zápis ověřit. Nakonec se ukázalo, že onen zastupitel měl pravdu a zápis byl opraven. Při této proceduře se ale zjistilo, že bylo zfalšováno usnesení o závěrečném účtu města, schvalované na minulém zasedání. Usnesení, že ZÚ byl schválen bez výhrad bylo při přepisování zápisu ze zasedání nahrazeno formulací „s výhradou“. To bylo ovšem provedeno bez vědomí zastupitelů. Proto nyní byli požádáni, aby si zopakovali hlasování a tentokrát odhlasovali schválení ZÚ s výhradou, aby tento podvod mohl být legalizován a to bez ohledu na to, jak probíhala diskuze k tomuto tématu. To se také skutečně stalo, protože 10 z 15 zastupitelů odhlasuje panu starostovi všechno, co si vzpomene. Potom ovšem usnesení neodpovídalo tomu, co bylo v zápisu ze zasedání, což jeden z členů návrhové komise komentoval hlasitým zaúpěním: „teď to ale zase vůbec nedává smysl“. A měl pravdu.

Potom následovala řada bodů programu, kdy bylo úplně zbytečně čteno to, co dostali zastupitelé písemně. Nezasvěcenému by se to mohlo zdát nepochopitelné. Cílem však bylo, co nejvíce protáhnout schůzi, až do vyčerpání zastupitelů (občané už dávno odešli), protože bylo nutno vyřešit jednu velice nepříjemnou záležitost. Tou byla kontrola z MV ČR, která zjistila neuvěřitelné množství závad, pochybení a dokonce i porušení zákona. Protože § 129a odst. 8 zákona o obcích ukládá seznámit na nejbližším zasedání zastupitelstvo obce s výsledky uskutečněné kontroly a s návrhem opatření nebo již přijatými opatřeními k odstranění zjištěných nedostatků bylo toto provedeno, ale až na samém závěru zasedání, jako kdyby se jednalo o zanedbatelnou záležitost nevalného významu a ne o takové masivní porušování zákona, které katapultovalo Třebenice do čela obcí – hříšníků v celé ČR.

Na závěr se zbývá už jen zeptat, co ještě víc si hodlají pan starosta a jeho radní dovolovat, nebo přesněji, co ještě občané Třebenic těmto podivným zastupitelům dovolí.

 ing. Augustin Prouza

***

(12)

Veřejná omluva

Božena   I m m e r o v á , Tyršova 209, 411 13  T ř e b e n i c e

  

Městský úřad Třebenice  

do rukou místostarostky

Martiny Patrovské

 

Paříkovo náměstí 1

411 13  T ř e b e n i c e   

 

Vaše č. j. 846/2009                                         Třebenice 13. 12. 2009

 

 

     Dne 11. t. m. jsem obdržela Vaši žádost o veřejnou omluvu, a to za označení Vašich  příspěvků do diskuse, na zasedání zastupitelů dne 9 . t. m. ,  slovem „blbé“. Je to dle Vás výraz, který do slovníku slušného člověka nepatří a uráží Vás.

     Nevím, jak jste poznala, že se moje poznámka pronesená u stolu (aniž bych vás oslovila) týkala právě Vás. Protože nemám ve zvyku lhát (na rozdíl od některých lidí) nepopírám, že jsem na Vaše předchozí povýšená slova (nebyla určena mně)  „ teď mluvím já“  reagovala slovy  „dlouze a blbě“. Kontrovala  jste větou  „že to říkáte zrovna vy paní Immerová“. Já na rozdíl od Vás nemám problém se za případné nevhodné chování nebo výrok omluvit. Než to však učiním, vyjádřím se   kVašemu chování během uvedeného zasedání.

     Bylo to zasedání mimořádné, vyvolané pěti zastupiteli, kteří nesouhlasí s některými praktikami rady města a se soustavným porušováním zákonů. Celé jednání probíhalo, zejména Vaší zásluhou,  ve vypjaté atmosféře.  Velmi průhledná byla Vaše snaha diskutující „rozhodit“. Na diskutující jste  m.j. křičela. Kupř. na pana Novotného,  který si to  nenechal  líbit, připomenul  Vám,  že nesedí    ve škole, aby na něho paní učitelka křičela a že arogance vedení města  opět roste. Neustále  jste diskutující přerušovala upozorňováním kolik jim do konce příspěvku zbývá minut. Limit příspěvku činí 3 minuty a jednací řád neuvádí, že během této doby můžete diskutující bezdůvodně přerušovat. Snižovala jste důstojnost paní Prouzové, která se právem při svém příspěvku rozčílila, výrokem „aby se  vám něco nestalo“. Při diskuzi ke zpronevěře téměř 3 mil. korun  jsem nestačila vyslovit ani úvod svého příspěvku, protože jste mě po několika vteřinách přerušila, že nemluvím k věci. Abych mohla příspěvek dokončit, musela jsem se ostře bránit. Jednalo se o 10 mil. chybu v roz- počtu města za l.1/2 roku 2007, tedy o chybu před zjištěnou zpronevěrou, která s tím může (i nemusí) souviset  a  na  kterou  je  vedení města od jejího vzniku bezvýsledně upozorňováno. Obhajovala jste opakovaně překročení pravomoci  radou  města  a  porušení zákona.

     Za rok 2008 byly vedení města prokázány auditem závažné nedostatky. Kontrola Ministerstva vnitra zjistila cca 8  porušení zákona. Porušení zákona konstatoval i Úřad pro ochranu osobních údajů.. Některými zastupiteli a občany bylo prokázáno účelové zkreslování zápisů z veřejných zasedání zastupitelstva a dokonce jeho pozměňování, jako veřejné listiny, což se kvalifikuje jako trestný čin. Na tom všem máte jako místostarostka nemalý podíl. Píšete, že do slovníku slušného člověka výraz „blbé“ nepatří. Já to slovo za nějak zvlášť neslušné nepovažuji. Zakládám si na tom,  že nelžu a nepodvádím.

 

     Protože  považujete  výraz  „blbé“ za urážku, upřímně se za něj omlouvám  a  nahrazuji jej, vzhledem k průběhu zasedání, Vašemu vystupování a postavení,  za slovo  n e v h o d n é.

    Žádáte omluvu veřejnou, proto Vás žádám, abyste ji, v celém znění, zveřejnila na webových stránkách města, případně i na veřejném zasedání.                         

                                                                                           Božena Immerová

***

(13 )

 

Dobré jméno města

(z jednání 20. veřejného zasedání)

 Dopis paní místostarostky zastupitelům (opis)

 

Vážení zastupitelé,

Na 18. veřejném zasedání jsme schvalovali nápravná opatření …. z kontroly dne 21.7.2009.

…..Dále zde reaguji na tvrzení p. Prouzy, který k bodu této kontroly na veřejném zasedání řekl: „kontrola z MV ČR to vzala z jedné vody na čisto. Starosta vám to neřekl a možná o tom ani neví. Třebenice jsou na prvním místě s 8 nedostatky v dodržování zákonů, to jenom v té úzké části, ve které kontrola funguje ….“

-       P. Patrovská: „pane Prouzo, kde najdu ten žebříček?“

-       p. Prouza: „ na stránkách ministerstva, na druhém místě je obec o šesti závadách a protokol má o 10 stranách“ ….   (viz zápis)

Vzhledem k tomu, že toto považuji za závažné tvrzení, učinila jsem ve věci údajného žebříčku dotaz na MV ČR. Z odpovědi, kterou celou máte možnost shlédnout na MěÚ cituji: „Ministerstvo vnitra nezpracovává ani nezveřejňuje žádný žebříček obcí s ohledem na počet porušení zákona (kontrolních závěrů) zjištěných při kontrole a zaznamenaných v protokolu o kontrole, jak tvrdí pan Prouza na svých internetových stránkách …… Odbor dozoru a kontroly veřejné správy zveřejňuje na webových stránkách Ministerstva vnitra pro informování veřejnosti pouze protokoly o kontrole výkonu samostatné působnosti obcí a krajů, které nebyly v souladu se zákonem projednány zastupitelstvem nebo o jejichž projednání nebylo informováno na úřední desce ….. sdělujeme vám, že opatření k nápravě města jsou dle našeho názoru adekvátní ke zjištěným kontrolním závěrům i metodickým doporučením……

Domnívám se, že se v této věci a ve věcech řady dalších svých neověřených tvrzení prokazatelně dopouští pan Prouza hanobení dobrého jména města.

 Martina Patrovská

 

---------

 

Moje vysvětlení zastupitelům

 

Vážení zastupitelé, jak jsem byl písemně informován paní místostarostkou, dostali jste mezi materiály na dnešní VZ i nepravdivý hanopis na mou osobu a na moje webové stránky, známé jako Třebenické mlýny. Rád bych vás poprosil, abyste si vzali tento materiál k ruce, abyste mne mohli kontrolovat slovo od slova. Paní místostarostka cituje moje vyjádření ze zářijové schůze. Jak vidíte sami, o nějakém žebříčku MV jsem se v citovaném textu vůbec nezmínil. To, že jsou Třebenice na prvním místě s 8 případy porušení zákona je můj osobní závěr, který dále rozvádím tak, že další obec se 6 závadami a protokolem o 10 stranách je druhá. K takovému závěru musí nutně dojít každý, kdo umí počítat do deseti.

Paní místostarostka se na MV ČR tedy dotazovala na něco, co neexistuje. Proto MV zcela správně odpovědělo, že žádný žebříček nesestavuje. Ptám se tedy, je v seznamu kontrolovaných obcí nějaká, která má více pochybení a více listů protokolu? NENÍ! Kde je tedy nějaká nepravda? Paní místostarostka opět potvrzuje svoji vlastní nekompetentnost, protože evidentně nechápe, co bylo řečeno a napsáno a dává tím za pravdu mně, když opakovaně tvrdím, že MěÚ pracuje stylem : Já o voze, ty o koze. Ona totiž přesně postupuje ve stopách svého šéfa. Pan starosta se také před třemi lety dotazoval Mgr. Pecha z odboru kontroly na něco úplně jiného, načež mne pak přesvědčoval, že dostal za pravdu. Mohu doložit. Ale vraťme se zpět k paní místostarostce.

Svoji morální nevyzrálost předvedla tvrzením, že já se dopouštím hanobení dobrého jména města svými nepodloženými tvrzeními. Při této příležitosti zmínila i Třebenické mlýny. Zde bych chtěl poznamenat, že zatím co vy se snažíte utajit před občany kde co, já se naopak snažím občany informovat. Už několikrát jsem vás vyzval, abyste v diskuzi na webových stránkách vyvrátili má tvrzení a ukázali veřejně, kde nemám pravdu. Nikdo se ovšem, kromě několika pomlouvačných anonymů neozval, aby přesvědčil občany o své pravdě. PROČ? V tomto případě jde o moji čest a dobré jméno a tudíž se musím bránit. Z předložených faktů je více než zřejmé, že si paní místostarostka vykonstruovala něco, co se vůbec nestalo a já proto žádám zastupitele, aby objektivně posoudili, zda jsem se dopustil hanobení města.  Za hanobení dobrého jména města já pokládám jeho neschopné řízení, provázené nejrůznějšími podvody, porušováním zákona a pochybným hospodařením s jeho majetkem a nikoliv upozorňování na tyto nešvary a snahu o nápravu. To mi připadá jako morálka naruby. Jestli se mi paní místostarostka omluví, ponechám pouze na ní a jejím svědomí člověka, který vychovával třebenické děti. To jí, prosím, vyřiďte.

A ještě jí vyřiďte následující: Když už se pasovala do role strážce dobrého jména Třebenic, aby se podívala na webové stránky www.svazky.cz, což jsou seznamy spolupracovníků StB, protože se může stát, že právě odtud hrozí Třebenicím nebetyčná ostuda.

-------

 

Paní místostarostka se pro nemoc nezúčastnila zasedání, takže nemohla vysvětlit svoje pohnutky k napsání onoho pomlouvačného dopisu. A co na to zastupitelé? Někteří si s arogancí jim vlastní nevzali do ruky ani ten dopis, aby mohli provést porovnání textů. K tématu se následně nevyjádřil NIKDO ! Nezbývalo mi tedy nic jiného, než v závěru zasedání vyzvat zastupitele znovu, aby posoudili, zda jsem zhanobil dobrou pověst města. Všichni mlčeli jako zařezaní s pohledem upřeným pod stůl, načež pan starosta prohlásil, že zastupitelé nemají potřebu se k problému vyjádřit. Promluvil pouze pan Houdek, který prohlásil, že si nemyslí, že jsem se dopustil zhanobení dobré pověsti města. I z toho je možné usoudit, jaká atmosféra na zasedáních vládne a co je možné od většiny zastupitelů očekávat.

ing. Augustin Prouza

 ***

(14)

                                             Čí jsou zastupitelé?

 

Po skončení  zasedání dne 14.12., které skončilo až 15.12. jsem si položil otázku:  Jsou místní zastupitelé zastupiteli občanů nebo zastupiteli pana starosty? Veřejné zasedání bylo opět rušné, ale už ne tolik, jako to mimořádné, které „ozvučovala“ paní místostarostka. Zprávy podávali předsedové finančního a kontrolního výboru. Finanční výbor prováděl v uplynulých měsících kontrolu, která prokázala chybné účtování. Kdo by čekal, že byla kontrolní skupina FV pochválena, by se velmi spletl. Naopak předseda finančního výboru pan Čepelák se snažil udělat všechno proto, aby bylo kontrolní zjištění zameteno pod koberec. Neštítil se ani zásahu do kontrolního zápisu. Možná je to ale jen proto, že nerozlišuje mezi zápisem ze schůze, kde se o usnesení hlasuje a mezi zápisem z kontroly, který je výsledkem kontrolní činnosti a nesmí být pozměňován.

Druhým v pořadí byl předseda kontrolního výboru pan Hofman. Ten předložil zastupitelům několik „Zápisů z kontrolního výboru“. Již z názvu dokumentů je patrné, že ani on nerozlišuje mezi zápisem ze schůze a zápisem z kontroly. Ale na druhou stranu je finišman, protože celou dobu mezi zasedáními nic nedělal, aby potom 3 nebo 4 kontroly stihnul za jeden den. Uvedené zprávy připomínají spíše zprávy revizního technika domovní správy, než zápis kontrolní skupiny. KV se zabývá čistotou v bývalém kině, rozbitými hodinami v tělocvičně a prasklinami v omítce, místo toho, aby kontroloval dokumenty, které se vztahují k plánování a řízení města, způsobu hospodaření a dodržování zákonů.

Navíc v době, kdy byly kontroly prováděny, KV už prakticky neexistoval. Jeden z jeho členů se pravidelně nezúčastňuje a druhý na svou funkci rezignoval. Jako důvod rezignace byla uvedena neschopnost předsedy a nečinnost KV. Takže jsem nevěřil svým uším, když krátce nato pan Hofman navrhl doplnění KV a to tak, že on bude předseda a ostatní členové se doplní. Na to už musí mít člověk opravdu nejen hroší kůži, ale i silný žaludek. A kdo měl být tím vyvoleným? Pan Josef Bača, který je nekompromisním zastáncem radniční politiky ( viz Třebenické mlýny – 1. část / Z tisku a televize 2 / Věc přísně veřejná/). To je zřejmě ten  VHODNÝ člen KV.

Když se řešila rekonstrukce Paříkova náměstí, zeptal jsem se zastupitelky paní Bolechové, zda skutečně jako učitelka by souhlasila s tím, aby místo klidové zóny s parkovou úpravou bylo pod okny školy parkoviště pro několik aut. K mému překvapení řekla, že ANO a zdůvodnila to nutností zavážky zboží. Opravdu nevím, co si myslet.

Ale ještě nebyl všem překvapením konec. Pan Křivohlavý na dotaz, proč takovéto velké investiční akce stavebního charakteru neposuzuje a nepřipomínkuje stavební komise, odpověděl, že stavební komise neexistuje. Když se ovšem podíváte na WS města najdete tam orgán rady, který si říká „Poradní sbor pro práci rady a občany – „stavební komise“. Mezi pěti členy tohoto orgánu je i pan ing. Křivohlavý a pan Josef Otradovec. Takže, když to trochu zlehčím, jak má ve zvyku to někdy dělat pan Křivohlavý, musím konstatovat, že on vlastně neví, čí je. Existuje nebo neexistuje? To je potom každá rada drahá, poradní sbore! Nakonec potom ale řekl, že neprojednávali a nepřipomínkovali.

K tomu už není co dodat. Zde jsou už asi slova zbytečná a možná dokonce i nežádoucí.

Jakou váhu má slovo občana svědčí případ mého otevřeného dopisu, zveřejněného také na Třebenických mlýnech – první část / Veřejná správa 5 / Otevřený dopis /. Zastupitelé vůbec tento dopis nedostali, přestože byl odevzdán na podatelnu MěÚ 30.9.2009 a ještě téhož dne doručen v poště panu starostovi. Potom se po něm slehla zem. A protože zmizela i moje stížnost na nedodržení zákona, je tato praxe dost obvyklá.

Úsudek o místních poměrech si, prosím, udělejte sami.

 

 ing. Augustin Prouza

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Free XEvil Demo is decoding 99% types of captcha

(Mashacoult, 12. 12. 2017 20:08)

Tato zpráva je zde zveřejněna pomocí programu XRumer + XEvil 4.0
XEvil 4.0 je revoluční aplikace, která může obejít téměř veškerou ochranu proti botnetu.
Captcha Rozpoznávání Google (ReCaptcha-1, ReCaptcha-2), Facebook, Yandex, VKontakte, Captcha Com a více než 8,4 milionu dalších typů!

Četl jste to - to znamená, že to funguje! ;)
Podrobnosti na oficiálních stránkách XEvil.Net, je bezplatná demo verze.

dobré jméno

(apro, 3. 1. 2010 10:01)

Lído, máte úplnou pravdu. Seznamy StB je skutečně nutno brát jen jako seznamy StB. Viz případ Jiřiny Bohdalové a dalších. Uvedená osoba mohla být skutečně spolupracovníkem StB, mohla být i sledovaným disidentem, nebo mohla být i obojí. Mohla pracovat dobrovolně nebo z donucení. To všechno je nutno v zájmu spravedlnosti vzít do úvahy. Mělo by ale být ve vlastním zájmu veřejného činitele, aby tyto okolnosti veřejně objasnil a případně žádal nápravu, tak jako to učinila paní Bohdalová. Kdo to neudělá, měl by z funkcí ve veřejném životě odejít, a to právě v zájmu svých spoluobčanů. V opačném případě to znamená, že se skutečně může jednat o sobeckého a prospěchářského člověka, který svěřenou funkci spíše znevažuje.

dobré jméno

(Třebeničák, 23. 12. 2009 17:49)

Tak teď jsem doopravdy zvědav, jestli to paní podstarostka s tím dobrým jménem města myslela vážně. Jestli si Paříkovy Třebenice zaslouží aby měly stbácko-lampasáckou diktaturu nebo aby ve vedení města byli slušní lidé, kteří nelžou a nepodvádí. Třebeničáci, probuďte se!!! Všichni okolo se nám budou smát, co to tady máme za exoty a relikvie minulého režimu. Zastupitelé, jestli máte v těle čest, musíte je přece odvolat!!! Do nového roku s čistým štítem!!!
Hezké Vánoce všem slušným lidem.

Dobré jméno - Karel

(Lída, 23. 12. 2009 10:37)

Samotný záznam neznamená nic jiného než to, že se StB o uvedenou osobu z jakéhokoliv důvodu zajímala. Nelze z tohoto záznamu odvodit nic jiného.
O tom, že by se jednalo o spolupráci nic není. To co spolupracovali měli krycí jména, to se tam dá zjistit. Jsou to pouhé Vaše dedukce. Všichni víme, jaký byl komunustický režim.
Zkuste se zadat sám a třeba tam taky budete.

dobré jméno

(Karel, 21. 12. 2009 11:49)

To že je soudruh Vobořil nomenklaturní kádr se vědělo. Že zvorá, na co sáhne jsme se přesvědčili. Že spolupracuje s STB jsme mohli jenom tušit. Teď po zveřejnění seznamů Stanislava Pence http://www.svazky.cz/sekce/Databaze_EZO je všechno jasné a všechno do sebe zapadá. Teď je jasné, kdo mu vyšlapával cestičku do funkcí a že se tam dostával do slova a do písmene pilnou prací pro své zaměstnavatele. To mu asi šlo dobře.