Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Přehled témat:

5) Srovnání páté
6) Srovnání šesté
7) Srovnání sedmé
8) Srovnání osmé

 

(5)  Srovnání páté

Dnešní srovnání bude spíše dotaz nebo zamyšlení nad činností představitelů města.

Litoměřický deník 13.11. 2009 přinesl informaci, že MMR vyhlásilo nové programy podpory bydlení v příštím roce. Podle této informace mohou města zažádat o další peníze na výstavbu nájemních sociálních bytů, infrastrukturu či regeneraci panelových sídlišť.  Nebylo tedy předčasné odmítnout 2,2 mil. na rekonstrukci čtyř bytů v čp. 2 a změnit původně zpracovaný projekt na nejistou investici ubytovny? Nebo jsou tyto změny v podobě stále nových a nových projektů a změn původních záměrů dokladem nerozhodnosti, neschopnosti, anebo záměr nedělat nic a dávat práci projektantům?

   Druhý den byla v LD zveřejněna informace o projektu Územní systém ekologické stability Chotěšov. Jedním z cílu je zachycování prachu z těžební činnosti cementárny. Celkem bude vysázeno více než 60 tis. stromů a 28 tis. keřů. Celkové uznatelné náklady představují částku 14 761 382 Kč, z toho EU uhradí 85%, SFŽP ČR 5% a spol. Lafarge Cement a.s. podpoří tento projekt finanční částkou větší než 4 miliony korun formou daru obci na dofinancování projektu. Datum zahájení 1.9.2009. Takto informuje starosta obce Chotěšov pan Václav Starý.
 

 A srovnání:

 Kde jsou označníky ulic? Kdo zajistí úpravy zeleně v Třebenicích podle schváleného územního plánu? Kdo a kdy dokončí opravy komunikací?

   Za zamyšlení stojí péče o občany v Chotěšově, úprava vodní nádrže, návsi, přechodů atd. Kolik let jsou požadovány v Třebenicích přechody a svislé označení těch stávajících?  Podle plánu okresu Litoměřice je Chotěšov (vzdušnou čarou) vzdálen od cementárny 5 km a od Úpohlav, kde je lom, 3 km. Třebenice jsou vzdálené od cementárny 3 km a od Úpohlav rovněž 3 km. Nemyslím si, že se v Třebenicích práší méně než v Chotěšově.K prašnosti zde přispívá provoz na obchvatu a průjezd na Libochovice. Požadavky na omezení hlučnosti a prašnosti se vedení města snaží odmítat s poukazem na naměřené hodnoty. Ty jsou ale podle povětrnostních podmínek proměnné. Především by však mělo jít o zlepšování životního prostředí dříve, než nastanou nezvratné změny k horšímu, nebo budou naměřeny odpovídající parametry pro poškození zdraví občanů.

   Rozšiřování zeleně je rovněž krajinotvorný prvek, který dotváří hlavní funkční systémy města. Podivuji se nad lhostejností zdejších ekologických aktivistů a komise pro životní prostředí. To je ale další kapitola. Přístup k občanům, zákonům, schváleným dokumentům, vyhláškám města a výsledky činnosti našeho městského úřadu a samosprávy.

  F. Immer 

 

                                 (6)  Srovnání šesté

          Diskuzní příspěvek z VZ zastupitelstva v prosinci 2006

 

 V úvodu svého vystoupení bych se chtěl omluvit členům rady, pokud moje připomínka k zásadám slušného chování vyzněla PŘÍLIŠ PŘÍKŘE nebo příliš osobně. To jsem rozhodně neměl v úmyslu. Ona totiž ta situace z mého pohledu vypadala jako audience u knížete pána, který s výšin svého majestátu sem tam utrousí nějaké slovo k poníženým poddaným, aby se neřeklo. Já doufám, že to tak nebude, protože jsme tu od toho, abychom společně řešili prosperitu města a ne abychom se na sebe dívali skrz prsty. To by potom byl stejný Kocourkov jako v parlamentě.

 Můj první příspěvek se týká struktury MěÚ. Protože nejsem zdejší rodák, trvalo mi to trochu déle, než jsem si uvědomil, že stavební komisi ovládají dva největší stavební podnikatelé ve městě. To je přece střet zájmů velký jako Mount Everest. Pochopil bych, kdyby byli přizváni jako další členové komise, jako odborníci, ale takto to prostě nelze.

S tím souvisí i další poznámka, týkající se počtu členů komisí a výborů. Jestliže zůstanou TŘÍČLENNÉ, spolehlivě si tím zajistíte, že budou zcela NEFUNKČNÍ. Stačí, aby členové postupně onemocněli nebo jim to jejich zaměstnání nedovolí, aby se zúčastnili naplánovaných akcí a výbory budou neakceschopné. Myslím si, že alespoň pět členů by mít měly.

 V této souvislosti bych si dovolil doporučit zastupitelstvu, aby revokovalo svoje usnesení a dalo tyto věci do pořádku. Jinak totiž bude na samém začátku volebního období ZPOCHYBNĚNA JEHO KOMPETENTNOST a DŮVĚRYHODNOST.

 Ale abych pouze nekritizoval ………….Chtěl bych PODĚKOVAT všem, kteří se snaží o to, aby WS města Třebenic vypadaly tak, jak vypadat mají. Přečetl jsem si totiž, že od 6. listopadu se tvoří nové stránky. Mohu vám povědět, že není vůbec příjemné, když máte od kamarádů a známých poslouchat JEDOVATÉ POZNÁMKY, kdeže to žiji, jestli už k nám dorazilo 21. století, případně narážky na pohádku o Šípkové Růžence.

Na druhé straně musím ovšem konstatovat, že to co vzniká, příliš povzbudivé není. Stránka je nenápaditá a nepřehledná a podle mého názoru tam chybí řada důležitých údajů. Tím nemám na mysli jen údaje stanovené pro tuto stránku, ale i údaje nepovinné, ale přibližující život města jako takového. Našel jsem například „volně sypané“ stránky MŠ a ZŠ, velmi pěkně udělané, našel jsem i stránku místních hasičů, jsou tam i fotografie z města a okolí. Proč by to ale zájemci měli hledat, když to všechno může být na domovské stránce města.

Jestliže máme chápat tuto webovou stránku jako VÝVĚSNÍ ŠTÍT MĚSTA, potom skutečně máme co dohánět. Myslím, že žádný ze zde přítomných podnikatelů by si nevyvěsil neúplný, neupoutávající, případně otlučený vývěsní štít nebo se neprezentoval s takovýmito navštívenkami.

Abych dlouho nemluvil, přinesl jsem vám ukázat úvodní stránku vesničky Třebenice z Vysočiny, která má i s okolními osadami necelých 500 obyvatel. Je sice také jednoduchá, ale přehledná, s potřebným komfortem pro uživatele.

To, co vám tady povídám, se vám třeba nemusí líbit, ale já jsem veden pouze snahou přispět k dalšímu rozvoji svého nového domova podle svých sil a schopností.

A pokud byste došli k názoru, že vám mohu být svými zkušenostmi a znalostmi nějak užitečný, rád pomohu.

  Závěr (dodatečné vyhodnocení):

Zastupitelé nemají žádné vědomosti o svých povinnostech, stanovených jim zákonem. Na zasedání se nepřipravují.

 Byl prosazen úkol pro kontrolní výbor – zkontrolovat výstavbu tělocvičny

 Opět nebyli na zasedání zaměstnanci MěÚ

 Veřejná správa – jako pyramida

Občané – zastupitelstvo – rada – starosta. Starosta jako silná osobnost je schopen si vystačit sám. Z pyramidy je potom stádo, vedené pastýřem.

 

Srovnání:

Podle prohlášení pana starosty měla být stavební komise zrušena a její kompetence předány do Lovosic – komise zrušena nebyla.

Nefunkčnost tříčlenných komisí a výborů se v plné míře potvrdila. Vloni nepracoval čtvrt roku FV letos stejně dopadl i KV. Pokud kdy „pracovali“, byla to činnost pouze formální. Jak to tedy vypadá s kompetentností a důvěryhodností současné „vládnoucí elity“, můžete posoudit sami.

Webové stránky už sice obsahují řadu údajů, dokonce i těch povinných, ale mohly by být daleko přehlednější, jak se říká – přátelštější k uživateli. Že z nich byly vymazány údaje o práci zastupitelstva, není chybou webových stránek, ale těch, kteří za ně zodpovídají.

Většina zastupitelů nadále nemá potřebné znalosti a tak je zákon často hrubě porušován, jak prokázala kontrola MV ČR. Příprava na zasedání je nevalná, protože zastupitelé dostávají materiály často příliš pozdě. Úkol pro KV ke kontrole výstavby víceúčelové haly byl zfalšován, takže kontrola proběhla pouze formálně a netýkala se vlastní výstavby, ale žádostí o dotace.

Zaměstnanci MěÚ a členové komisí se zúčastňují zasedání pouze sporadicky. Lze jen spekulovat, jestli je to strach nebo jen nezájem.

Pravdivost příkladu o pastýři a stádu posuďte, prosím, sami.

Moje nabídka na spolupráci byla odmítnuta se zdůvodněním, že se prý příliš držím praragrafů a to zde (konkrétně v práci KV) není zvykem.

ing. Augustin Prouza

  

(7)  Srovnání sedmé

 

Dosavadní srovnání byla o tom, že se srovnávaly Třebenice s jinými městy a obcemi. Jak však dopadne srovnání Třebenic a Třebenic? Že to není možné? Ale je, protože i Kololeč je součástí Třebenic. Rozdíl je jenom v tom, že v Kololeči mají osadní výbor – a ne ledajaký. Tento osadní výbor spolu se svými spoluobčany odvedl už spoustu práce a má řadu vynikajících výsledků.

Nechci je zde popisovat, protože některé z nich najdete na adrese http://vismo.obce.cz/mesto-trebenice/vismo/zobraz_dok.asp?u=16960&id_org=100177&archiv=0&id_ktg=3262

Zmizely i staré rezaté sloupy veřejného osvětlení, klátící se jako opilecké postavy nad silnicí.

Začátkem úspěchu jsou samozřejmě iniciativní lidé, kteří založili OV a aktivně v něm pracují ku prospěchu své obce. Nejenže vědí, co chtějí, ale svoji činnost neutajují. Na vývěsní tabuli se můžete dočíst, jak se OV schází, jaká je účast zastupitelů, co se projednává, s kým a s jakým výsledkem.

 

 

Obrazek           Obrazek 

 

 

OV v Kololeči dokázal oslovit občany a občané přiložili ruku k dílu, aby jejich obec byla co nejhezčí.

Cestou domů jsem šel kolem muzea Českého granátu, kterým se Třebenice tak pyšní. Ponechám teď stranou, jestli právem, jestli by se i zde nedalo něco zlepšit, protože mne zarazila taková obyčejná věc, jako jsou odpočívadla, či lavičky před muzeem. Ještě, že většina návštěv jezdí autobusem a nemají potřebu se hned posadit.

Obrazek                Obrazek

 

 

       Toto „posezení“ není jen nehezké, ale zřejmě může být i zdraví nebezpečné. A to máme v Třebenicích stavební komisi, školskou a kulturní komisi a dokonce OSČG. Že by si nikdo nevšimnul tohoto nebezpečného sezení? Turista, který si zde roztrhne oděv, popřípadě i něco jiného, sem už zcela jistě znovu nepřijede.

A opět jsme u otázky přístupu místního MěÚ k občanům. Jak moc se město snažilo oslovit svoje občany nyní, když se má provádět rekonstrukce náměstí a muzea? Veškerá komunikace skončila na úřední desce na náměstí. Přesto, díky zcela jiné iniciativě, se občané ozvali a zaslali svoje vyjádření. K některým změnám se radnice vyjádřila ve svém oslavném článku v cyklu „U vás na návštěvě“. Občané však opět ostrouhali. Nikdo jim nepoděkoval za jejich iniciativu, nikdo jim neřekl, jak budou jejich náměty využity. Jaký mají mít potom občané vztah ke svému městu?

V důsledku všeho, o čem se v Mlýnech píše, se jednoznačně nabízí otázka: Jsou současní představitelé města lidmi na svém místě?

 ing. Augustin Prouza

 

 

(8)

 

Srovnání osmé – novoroční.

 

            Třebenice mají radní a starostu, kteří jak stále dokazují, nepotřebují žádnou radu. Mají vlastní rozum a také jej podle svého dobrého svědomí a snad i vědomí používají. Již jsem někde napsal a řekl, že jej používají jinak při svém podnikání a zajištění svých rodin a jinak při hospodaření s finančními prostředky města, tedy s prostředky nás občanů.    Právě v tomto druhém případě by mělo být hospodaření podřízeno přáním, potřebám a připomínkám občanů. Rozhodně by mělo být nakládáno s prostředky města uvážlivě a odpovědně. Že tomu tak nebylo v roce 2009 a v letech předcházejících se prokázalo mnohokrát. Že ve svém bezohledném a nekompromisním jednání bude starosta a rada města pokračovat i v roce 2010 svědčí následující příklady:

          Označení ulic bylo jistě potřebné a občané jeho obnovení požadovali. Přináší jistotu při orientaci návštěvníkům města, ale hlavně přivolané záchranné službě. Otázkou však zůstává, zda bylo nutné na jednotlivé sloupky umisťovat například dvakrát stejný název ulice. Nestačila jedna tabulka se směrníky (šipkami)? Jistě by se ušetřilo několik tisíc Kč.

 Další nesrovnalostí jsou názvy ulic. Například Starý Struha (nevím kdo to byl) místo Stará struha (strouha). Podobně zkomolený je i název ul. Žlábkova.  Viz fotoalbum www.trebenickemlyny-2.estranky.cz/fotoalbum/nezarazene
           Městský úřad předložil občanům, aniž se předem poradil na zasedání zastupitelstva, návrh na úpravu veřejných prostranství včetně MČG. Proč byl prodloužen termín na připomínky, když na ně nevzal úřad ohled, nikdo na veřejném zasedání nebyl schopen rozumně vysvětlit.
          Parkoviště před školou bylo sice zredukováno na podélné stání, ale stále zmenšuje plochu stávající parkové úpravy. Současný stav pro podélné parkování i průjezd je vyhovující i bez záboru zelené plochy. V civilizovaných zemích a větších městech  ČR je pravidlo, že v případě vybudování zařízení, které má požadavky na parkovací místa, zřizuje a hradí tato parkovací místa ten, v jehož zájmu je nutné je zřídit, a to i v případě, že nejsou součástí stavební parcely nebo v sousedství zájemce o stavbu. Proto vznikají podzemní nebo nadzemní garáže, případně garážové domy. V opačném případě by na všech zelených plochách a v parcích stála motorová vozidla.  Každý rozumný úřad zřizuje klidové a pěší zóny, protože města a obce vznikly pro občany a ne pro auta. Zřizovat parkoviště několik metrů před školou, na úkor jediné upravené  plochy ve městě, mi připadá mírně řečeno nerozumné.  

          Podobně jsou Městským úřadem Třebenice zřizovány černé skládky  v zastavěném území – ve středu města. Ačkoliv městské ekologické hnutí pod hlavičkou o.s. Český granát občanům čas od času připomene, že zřizování černých skládek podél cest a na území města je trestné a bezohledné k přírodě a ostatním občanům. Zřejmě pod heslem  když dva dělají totéž … k prohřeškům pana starosty mlčí. Že by jenom servilita nebo snad něco jiného? www.trebenickemlyny-2.estranky.cz/fotoalbum/cerne-skladky         

V letošním volebním roce nám občanům připravuje radnice dárek v hodnotě několika milionového dluhu, aniž by splatila ten 11,5 milionový bez úroků za tělocvičnu.

 

         Popřeji občanům šťastnou ruku při volbách a ,,lakýrníkům“, aby došla růžová.        

 F. Immer

 
   

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář